روز: سپتامبر 26, 2017

الکتروفورز

الکتروفورز آزمایشگاه در اهواز ، آزمایشگاه الکتروفورز، حرکت مولکول های حاوی بار در محلول، با کمک عبور یک میدان الکتریکی از ترکیب مورد نظر، در جهت الکترود حاوی بار مخالف است. به دلیل تفاوت در شارژ الکتریکی، شکل و اندازه، مولکول ها و اجزای مختلف یک ترکیب با سرعت های متفاوتی مهاجرت می کنند، بنابراین […]

ادامه مطلب