روز: دسامبر 2, 2017

تزریق کورتون بعد از جراحی بینی

تزریق کورتون بعد از جراحی بینی افرادی که خواهان جراحی بینی هستند نگرانی هایی در رابطه با بهبود بینی بعد از جراحی دارند، این نگرانی در افرادی که جراحی بینی گوشتی انجام داده اند و یا در افراد ی که جراحی بینی آن ها پیچیده تر بوده است بیشتر است . تزریق کورتون می تواند […]

ادامه مطلب